HekimSözlük
Enson HekimSözlük Girişleri (Galleri Görünümü)
193-204
Alfabetik Sıralama
? . " ~ 1 2 3 4 6 7 8 A B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Α Β 😂


A

Akut Bakteriyel Menenjit - İrinli Menenjit
Meninkslerin akut-irinli infeksiyon hastalığıdırKlinikte bulgularAteş, başağrısı, fotofobi, sinirlilik, bilinç bulanıklığı ve boyun sertliğiBeyin-omurilik sıvısında (BOS) nötrofil polimorflar ve bakteri kolonileri saptanır. BOS'ta protein artmış, glikoz azalmıştırEtkenler: İnfeksiyon hastalığının etkeni olan patojen bakteriler yaş gruplarına göre farklılık gösterir: Yenidoğanlar: E. coli ve B grubu streptokoklar Bebekler ve çocuklar: S. pneumoniae (Haemophilus influenzae insidansı bağışıklama ile azaltılmıştır)Ergenler ve genç yetişkinler: Neisseria meningitidis Yaşlılar: S. pneumoniae ve Listeria monocytogenes Giriş yollarıHematojen yol: bakteriyemi ya da sepsis olgularının komplikasyonuKom
Akut bakteriyel sialadenit
Akut bakteriyel sialadenit, Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans ve Streptococcus pneumoniae gibi Gram (+) kokların neden olduğu akut süpüratif bir infeksiyon hastalığıdır. Tükürük bezi salgısında azalma ya da salgının boşalamamasına neden olan faktörler, sialadenit için uygun bir ortam hazırlar. 
En sık görülen semptom balgam çıkarabilen veya üretmeyen öksürüktür . Diğer semptomlar arasında öksürük sümük , hırıltı , nefes darlığı , ateş ve göğüste rahatsızlık sayılabilir . Ateş mevcut olduğda hafiftir. Enfeksiyon birkaç ila on gün arasında sürebilir. Öksürük, semptomların toplam süresi genellikle yaklaşık üç hafta olmak üzere, birkaç hafta sonra devam edebilir. Belirtiler altı haftaya kadar sürebilir. Vakaların %90'ından fazlasında neden viral bir enfeksiyondur . Bu virüsler, insanlar öksürdüğünde veya doğrudan temas yoluyla hava yoluyla yayılabilir . Risk faktörleri, tütün dumanına , toza ve diğer hava kirleticilerine maruz kalmayı içerir . Az sayıda vaka Mycoplasma pneumoniae veya
Akut faz proteinleri; inflamasyon geliştiğinde IL-1,6 TNF-a gibi proinflamatuar sitokinlerin etkisiyle KC de sentezlenen proteinlerdir. Nonspesifiklerdir tek başlarına tanı koydurmazlar yani, hastalık aktivitesi ve tedavisinin değerlendirilmesinde kullanılan ajanlardır. Arttığı durumlar mesela anemi, gebelik, kadın cins, hiperkolesterol, yüksek oda sıcaklığı, inflamatuar hast, kronik böbrek yetmez, obezite, metabolik sendrom, heparin..... Azaldığı; anizositoz, sferositoz, mikrositoz, polisitemi....  Bunlar; CRP, ferritin, fibrinojen, serum amiloid a,a1antitripsin,haptoglobulin,seruloplasmin,C3,C4 kompleman, prokalsitonin... Negatif akut faz proteinleri;albumin, prealbumin, transferrin, retin
Akut Faz Reaktanları
Akut  faz  reaktanları  (AFR)  inflamasyon  durumlarında  serum  konsantrasyonları  inflamasyona  yanıt  olarak  en  az  %25  artan  (pozitif  AFR)  veya  azalan  (negatif  AFR)  proteinlerdir.  Pozitif AFR’ler arasında eritrosit sedimentasyon hızı (ESH), (C-reaktif protein (CRP), prokalsitonin (PCT), serum amiloid A (SAA), ferritin, vb. sayılabilir. Bunlar arasında enfeksiyon ve inflamasyon değerlendirmesinde CRP, PCT ve ESH en fazla kullanılanlardır.Negatif AFR’lere enfeksiyon/inflamasyon durumlarında daha az başvurulur ve bunlar arasında albumin ve transferin sayılabilir.AFR’ler, karaciğerden enfeksiyon ve inflamasyonun tetiklemesiyle  ve  esas  olarak  bazı  sitokinlere  bağlı  olarak  (
Akut generalize ekzantemli püstülozis
Etyolojisinde antibiyotiklerin (betalaktamlar, makrolidler, vd), furosemide'in, kemoterapötiklerin ve NSAID'ların etkin olduğu tablo Etkin ilaca ilk tepki deri lezyonlarıyla başlar; kızılı anımsatan kırmızı plaklarla belirirEkzantemli plaklarda zamanla minik püstüller oluşurAğız mukozasında saptanan benzer lezyonlarda, açılan püstüllerin erozyonlara dönüştüğü izlenirSpinal hücreler arasında eritrositlere ve akantolitik hücrelere rastlanabilirEpitele komşu bağ dokusu içinde perivasküler lökosit (lenfositler, eozinofiller, nötrofiller) kümeleri vardır
Akut gingivitis
Dentogingival plaklardaki bakteri yoğunluğunun artması nedeniyle beliren hiperemi, ödem ve fırçalamayla kanamanın saptandığı, dişeti cebinin derinleştiği yangı tablosu
Akut infektif endokardit (akut bakteriyel endokardit)
Akut infektif endokardit (akut bakteriyel endokardit; malign endokardit; ülseratif endokardit), kalp kapak­larında ülserlerin oluştuğu, hızla gelişen bir endokard yangısı türü; ağıziçi travmatik girişimlerin büyük bir bölümünde oluşan bakteriyemide dolaşıma giren canlı etkenlerin (staphylococcus aureus, staphylococcus epidermidis, streptococcus pyogenes, vd), romatizmal kalp hastalığı, konjenital kalp hastalıkları, mitral kapak prolapsusu ve dejeneratif kalp hastalıklarındaki deforme kalp kapaklarına yerleşerek bakteri içeren ve kolay parçalanan trombusların oluşumu ile bunlardan kopan septik embolusların sistemik dolaşıma girmesi ve septik tromboembolizme ile metastatik infeksiyonlara neden
Akut karın ayırıcı tanısı
   
Akut konjestif kalp yet­mezliği
Kalbin kanı büyük dolaşıma göndere­memesi (güçsüzlük) halinin birden­bire ortaya çıkması (akut konjesyon), buna hipertansiyon ve akciğer ödeminin eşlik etmesiyle karakterize tablo
Akut lenfoblastik lösemi ( ALL ) çok sayıda olgunlaşmamış lenfosit gelişimi ile karakterize edilen kan hücrelerinin lenfoid hattının bir kanseridir . Semptomlar yorgunluk hissi, soluk cilt rengi, ateş , kolay kanama veya morarma, genişlemiş lenf düğümleri veya kemik ağrısını içerebilir.  Akut bir lösemi olarak ALL hızla ilerler ve tedavi edilmezse haftalar veya aylar içinde tipik olarak ölümcül olur. Çoğu durumda, nedeni bilinmemektedir. Genetik risk faktörleri arasında Down sendromu , Li-Fraumeni sendromu veya nörofibromatoz tip 1 yer alabilir . Çevresel risk faktörleri, önemli ölçüde radyasyona maruz kalma veya önceki kemoterapiyi içerebilir . Elektromanyetik alanlar veya böcek ilaçları il
Akut lenfoblastik lösemi - Akut lenfositik lösemi (ALL)
B-lenfositlerin ve T-lenfositlerin klonal lenfoid kök hücre hastalığıÇocuklarda en sık görülen lösemi türü (yenidoğan-14 yaş)Klinik bulgular Başlangıç ani ve hızlı (akut)Ateşli infeksiyonlarKanama (trombositopeni)Anemi (normositik)Kan dolaşımıyla yayılmaHepatosplenomegaliYaygın lenfadenopatiSantral sinir sistemi etkilenmesiKemik ağrısı (lösemi hücrelerinin kemik iliğini genişletmesi; kemik iliği genellikle tümüyle lenfoblastlarla değişir)B-lenfosit lösemisi: Genellikle santral sistemi ve testis yayılması T-lenfosit lösemisi: Ön mediasten kitlesiPeriferik kanda lenfoblast sayısı artışı

Hekim.Net

Close