·   · 59 Giriş
  •  · 454 arkadaş

Akut Faz Reaktanları

Akut  faz  reaktanları  (AFR)  inflamasyon  durumlarında  serum  konsantrasyonları  inflamasyona  yanıt  olarak  en  az  %25  artan  (pozitif  AFR)  veya  azalan  (negatif  AFR)  proteinlerdir.  
Pozitif AFR’ler arasında eritrosit sedimentasyon hızı (ESH), (C-reaktif protein (CRP), prokalsitonin (PCT), serum amiloid A (SAA), ferritin, vb. sayılabilir. Bunlar arasında enfeksiyon ve inflamasyon değerlendirmesinde CRP, PCT ve ESH en fazla kullanılanlardır.
Negatif AFR’lere enfeksiyon/inflamasyon durumlarında daha az başvurulur ve bunlar arasında albumin ve transferin sayılabilir.
AFR’ler, karaciğerden enfeksiyon ve inflamasyonun tetiklemesiyle  ve  esas  olarak  bazı  sitokinlere  bağlı  olarak  (interlökin  6  başta  olmak  üzere  IL-1β,  TNF-α,  İF-γ  gibi)  salınır,  böylece  konak  enfeksiyon ve inflamasyonu önlemeye çalışır. İnflamatuvar yanıt, enfeksiyon  veya  travma,  malignansi  veya  otoimmün  hastalıklar  gibi enfeksiyon dışı inflamasyona bağlı olarak gelişebilir. AFR enfeksiyon ve diğer inflamatuvar olayların varlığı ve yoğunluğunu gösterir ancak bunların hangi hastalığa bağlı olduğunu spesifik olarak göstermez. Sıklıkla bakteriyel enfeksiyonlarda viral enfeksiyondan  daha  fazla  yükselmeye  meyleder.  

Kaynak:

Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

2 0 0 0 0 0
  • 10140
  • +

Hekim.Net

Close