HekimSözlük
Enson HekimSözlük Girişleri (Galleri Görünümü)
553-564
Alfabetik Sıralama
? . " ~ 1 2 3 4 6 7 8 A B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Α Β 😂


B

Bazal Ganglionlar
+Vücudun mtor hareketlerinin koordinasyonunda etkili, beyaz cevher içerisinde yerleşsmiş olan nucleuslar topluluğudur. sinir hücresinin gövdesi ve aksonun başlangıç kısmı gruplar halinde birleştiğinde oluşan yapıya, periferik sinir sistemindeki nöron topluluğuna denir.+Bazal gangliyonlar (veya bazal çekirdekler), omurgalıların beyinlerindeki çeşitli kökenlere sahip bir subkortikal çekirdek grubudur. İnsanlarda ve diğer primatlarda, esas olarak globus pallidus'un bir dış ve iç bölgeye bölünmesinde ve striatumun bölünmesinde bazı farklılıklar vardır. Bazal gangliya, ön beynin tabanında ve orta beynin üstünde yer alır. Bazal gangliyonlar, serebral korteks, talamus ve beyin sapının yanı sıra diğ
Bazal lamina, epitelin oturduğu epitel hücreleri tarafından salgılanan bir hücre dışı matris tabakasıdır. Bazal membranın bir bölümünü oluşturmasına rağmen, genellikle yanlış bir şekilde bazal membran olarak adlandırılır. Bazal lamina yalnızca elektron mikroskobu ile görülebilir ve burada 20-100 nm kalınlığında elektron yoğun bir katman olarak görünür (akciğer alveollerinde bazal lamina ve renal glomerüller gibi bazı istisnalar dışında daha kalın). Hücre zarının dış yüzeyini kaplayan bazal laminayı gösteren transmisyon elektron mikrografı.YapısıBazal laminanın ("BL") ve bazal membranın ("BM") katmanları aşağıda açıklanmaktadır: Tip VII kolajenden bağlayıcı fibriller, bazal laminadan alttaki
Vücut yüzeyi birimine göre hesap edilen, istirahat anında sarf edilen enerji miktarıdır.Vücut yüzeyi şahsın, boyu ve kilosundan hesap edilir.Troid bezinin fazla çalışmasında, bazal metabolizma yükselir.
Bazıları hiç delirmezBen, bazen koltuğun arkasında3-4 gün boyunca yattığım olurOrda bulurlar beniMelaikeymiş derlerSonra gırtlağımdan aşağıŞarap döküpGöğsümü ovarlarYağ serperler üzerimeSonra kükreyerek kalkarımAtıp tutar, köpürürümOnlara ve evrene küfrederBahçeye kadar kovalarımSonra kendimi çok iyi hissederTost ve yumurtanın başına otururumBir şarkı mırıldanıpAnidenPembe besili bir balina gibiSevimli olurumBazıları hiç delirmezNe korkunç hayat sürüyorlardırAllah bilir
BAZOFİL MİKROSKOBİK GÖRÜNÜM
Bazofil polimorf (mast hücresi)
Normal dolaşım kanındaki lökositlerin %0-l’idir. Dokulara çıkınca “mast hücresi” niteliğini kazanır. Aktive olduklarında histamin ve heparin açığa çıkar (tip 1 aşırıduyarlılık tepkilerinde etkindirler)Öteki polimorflar gibi dokulara çıkabilir (kemotaksis), göç edebilirler (migrasyon)Fagositoz yetileri kısıtlıdır
Bazofili
Kan dolaşımındaki bazofil sayısındaki artışEn önemli neden: Myeloproliferatif kanserler (örneğin, myeloblastik lösemi)
Bazoskuamöz hücreli karsinom (Bazaloid skuamöz hücreli karsinom)
Skuamöz hücreli karsinomları oluşturan tümör hücrelerinde totipotent davranış özelliği vardır. Diferansiyasyonun kötü olduğu bazı dil karsinomlarında, skuamöz epitelin bazal hücreleri anımsatan tümör hücreleri arasında tek tük spinal hücrelere rastlanır. “Bazoskuamöz hücreli karsinom” ya da “bazaloid skuamöz hücreli karsinom” adı verilen bu tür olgularda klasik skuamöz hücreli karsinomlara oranla daha agresif bir tablo izlenir, prognoz kötüdür. Mikroskopik bulguları mukoepidermoid tümör ve adenoid kistik karsinom gibi küçük tükürük bezlerinden kökenli tümörleri anımsatır; ayırıcı tanı için immunhistokimya yöntemlerinden yararlanılır.
BCL6 geni * bcl-6
Kromozom 18q21.3 üzerinde bulunan bir transkripsiyon faktörüdürLenf düğümlerinin germinatif merkezlerinde etkindir;B-lenfosit oluşmasıTh lenfositlerin diferansiyasyonuB-lenfositlerindeki DNA zararlarının ve apoptozisin engellenmesiPatoloji incelemelerinde, myc veya bcl-2'deki translokasyonlarla eşleştiğinde B-lenfosit lenfomalarının tanımlanmasına yardımcı olur
Beals sendromu (Hetch-Beals sendromu; konjenital kontraktürel araknodaktili)
Artrogripozis fenotiplerinin 9. olarak bilinen, otozomal dominant yolla aktarılan, Marfan sendromu benzeri kalıtsal sendromGelişme geriliğiBrakisefalDolikosefaliAlın bombesi yüksekYüz uzun ve genişLens ektopisiPtozisÇukur damakMikrognatiUzun koronoid çıkıntıTrismusKulak kepçesi anomalileriAraknodaktiliEklemlerde konjenital fleksiyon kontraktürleriArtrogripoz: Eklem hareketleri kısıtlı (bilek, diz, dirsek, kalça)Kaslarda hipoplaziParmaklar kıvrıkAyak kaslarında kısalıkKifoskolyozMotor gelişme geriliğiPrognozu etkileyen ek bulgular:Kalpte septum defektleriMitral kapak prolapsusuGöğüs kafesi anomalileriGastrointestinal kanal atrezileri
Beare-Stevenson sendromu (Cutis gyrata)
Kraniyosinostoz grubunda, otozomal dominant yolla aktarılan kalıtsal sendromKafatası eklemlerinde erken kapanma (kraniyosinostoz)Yonca yaprağı kafatasıHidrosefaliFırlak gözlerMaksilla hipoplazisi (mikrognati)Dar damakNatal dişlerCutis gyrata (kalın-kıvrımlı kafa derisi)Deride acanthosis nigricans türü oluşumlarSüpernümerer meme uçlarıKulak anomalileriDış gental anomalilerZeka geriliği

Hekim.Net

Close