Bilimsel Yayınlar

Bilimsel Makaleler ve Bildiriler

 • Erol A, Özgür S, Erol U, Özgür F, Akman Y, Özgüven V, Hazıroğlu R, Çetin S: Partial bladder reconstruction with pedicled rectus and gracilis muscle flaps: an experimental study in dogs. British Journal of Urology. 74: 775-778, 1994           
 • Akan H, Sargın S, Dalva İ, Akman Y, Yazıcıoğlu A, Çetin S: Effects of distilled water and mixture of Sorbitol-Mannitol irrigation fluids on fluid-electrolyte balance in patients undergoing transurethral prostatectomy. International Urology and Nephrology 29 (5): 575-580, 1997           
 • Erdağı U, Akman RY, Sargın SY, Yazıcıoğlu A: Transurethral electrovaporization of the prostate versus transurethral resection of the prostate: a prospective randomized study. Arch Ital Urol Androl 71 (3): 125-130, 1999           
 • Akman RY, Sargın S, Özdemir G, Yazıcıoğlu A, Çetin S: Vesicovaginal and Ureterovaginal fistulas: a review of 39 cases. International Urology and Nephrology 31 (3): 321-326, 1999           
 • Arıkan Y, Şenel F, Akman RY, Can C: Comparison of the effects of various anticancer agents on intestinal anastomosis after intraperitoneal administration. Surgery Today 29: 741-746, 1999           
 • Şenel FM, Akman RY, Arıkan AY, Gürdal M, Can C: The Use of Polytetrafluoroethylene (Gore-Tex) Grafts in Reconstruction of the Urinary Bladder. International Urology and Nephrology 31 (3): 313-319, 1999
 • Akman RY, Sargın SY, Yazıcıoğlu AY: Hydatid Disease of the Kidney: A Retrospective Review of 13 Cases. Infections in Urology 15 (3): 135-139, 2000           
 • Kavak A, Akman RY, Alper M, Büyükbabani N: Penile Kaposi’s Sarcoma in a Human Immunodeficiency Virus-Seronegative Patient. British Journal of Dermatology 144 (1): 207-208, 2001           
 • Akman Y, Liu W, Li YW, Baskin LS: Penile Anatomy Under the Pubic Arch: Reconstructive Implications. Journal of Urology 166: 225-230, 2001           
 • Orhan Z, Alper M, Akman Y, Yavuz Ö, Yalçıner A: An Experimental Study on the Application of Extracorporeal Shock Waves in the Treatment of Tendon Injuries: Preliminary Report. J Orthop Sci 6: 566-570, 2001           
 • Akman Y, Çam K, Kavak A, Alper M. Extensive cutaneous metastases of transitional cell carcinoma of the bladder. Int J Urol, 10 (2): 103-104, 2003           
 • Çam K, Şenel F, Akman Y, Erol A: The efficacy of an abbreviated model of international prostate symptom score in evaluating benign prostatic hyperplasia. BJU Int, 91 (3): 186-189, 2003           
 • Çam K, Akman Y, Kayıkçı A, Şenel F, Erol A: The short term subjective efficacy of doxazosin in predicting the probability of prostatectomy in the management of benign prostatic hyperplasia in patients with severe symptoms. Int J Urol, 10 (11): 582-586, 2003           
 • Çam K, Akman Y, Çiçekçi B, Senel F, Erol A: The Mode of Administration of International Prostate Symptom Score in Patients with Lower Urinary Tract Symptoms: Physician versus Self. Prostate Cancer Prostatic Dis, 7 (1): 41-44, 2004           
 • Balbay Ö, Akman Y, Alper M, Arbak P, Çam K: Tuberculous orchitis in chronic real failure. The Medical Journal of Malaysia, 59 (1): 118-119, 2004           
 • Akman RY, Cam K, Akyüz O, Erol A: Isolated congenital urethrocutaneous fistula. Int J Urol, 12 (4): 417-418, 2005           
 • Demiraran Y, Kocaman B, Akman Y: A comparison of the postoperative analgesic efficacy of single-dose epidural tramadol versus morphine in children. Br J Anaesth. 95 (4): 510-513, 2005           
 • Erol A, Kayikci A, Memik O, Cam K, Akman Y: Single vs. double dartos interposition flaps in preventing urethrocutaneous fistula after tubularized incised plate urethroplasty in primary distal hypospadias: a prospective randomized study. Urol Int. 2009; 83 (3): 354-8. Epub 2009 Oct 13           
 • Cam K, Kayikci A, Akman Y, Erol A: Prospective assessment of the efficacy of single-dose versus traditional 3-day antimicrobial prophylaxis in 12-core transrectal prostate biopsy. Int J Urol. 2008 Oct; 15 (11): 997-1001. Epub 2008 Aug 20.           
 • Cam K, Sener M, Kayikci A, Akman Y, Erol A: Combined periprostatic and intraprostatic local anesthesia for prostate biopsy: a double-blind, placebo-controlled, randomized trial. J Urol. 2008 Jul; 180 (1): 141-4; discussion 144-5. Epub 2008 May 15.           
 • Demiralay E, Çomunoğlu C, Özdemir H, Akman RY: Mixed epithelial and stromal tumor of the kidney: A case report. Surgical Science, 2: 66-68, 2011           
 • Akman R. Y. Noktürnal Enürezis. Turk Ped Arş 2012; 47: 78-83 (SCI-Expanded)           
 • Akman R. Y., Başar M.: Urologic Problems in the Elderly Population. Turkish Journal of Geriatrics, 2012; 15 (4) 455-462           
 • Akman, R. Y. Yüksel A, Özkardeş H.: The Diagnosis and Treatment of Urethral Strictures in. Geriatric Female Patients. Türk Geriatri Dergisi / Turkish Journal of Geriatrics. 2013 16 (2), 216-220.           
 • Demirci F., Karakoc B. Demirci O, Demirci E., Akman Y., Karaalp E. Dolgun N.: Perioperative complications in vaginal mesh procedures using trocar in pelvic organ prolapse repair. 2013 The Journal of Obstetrics and Gynecology of India, 63 (5), 328-331.           
 • Köseoğlu H, Akman RY.; Suture Related Iatrogenic Bladder Stone. Journal of Urological Surgery, 2014; 1: 44-45.           
 • Akman RY, Köseoğlu H, Oğuzülgen Aİ, Şen E, Yaycıoğlu Ö.; Prostate biopsy in the elderly: histologic findings and treatment necessity. . Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP, 2014; 15 (20): 8937-8939.           
 • Çelik E. C., Akman R. Y., Köse P., Arıoğlu P., Karataş M., Erhan B.: Sexual problems of women with spinal cord injury in Turkey. Spinal cord (2014) 52 (4), 313           
 • Akman RY, Coşkun Çelik E, Karataş M: Sexuality and sexual dysfunction in spinal cord-injured men in Turkey. Turk J Med Sci (2015) 45: 758-761.

Yurt İçi Makaleler

 • Akman Y, Sargın SY, Dalva İ, Özkan N, Güneş Z, Yazıcıoğlu A, Çetin S: Transüretral prostat rezeksiyonu yapılan hastalarda ofloxacinin profilaktik antibakteriyel ajan olarak kullanımı. Türk Üroloji Dergisi 20: 64, 1994           
 • Akman RY, Şenel MF, Çimentepe E, Sağlam R: Ülkemizde ilk mobil ESWL sistemi uygulaması ve sonuçları. Yeni Tıp Dergisi 15 (5): 267-269, 1998           
 • Arıkan Y, Şenel MF, Ziyal İ, Akman Y: Ameliyat sonrası tromboembolik olayların Profilaksi ve tedavisinde güncel yaklaşım. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 5 (1): 105-109, 1998           
 • Arıkan Y, Şenel MF, Akman Y, Demirci F, Can C: Düşük molekül ağırlıklı heparin, Proksikam ve Sisaprid’in intraabdominal adhezyon üzerindeki etkileri. Çağdaş Cerrahi Dergisi 12: 18-21, 1998           
 • Şenel MF, Akman Y, Demirci F: Kadınlarda akut üretral sendromun ampirik tedavisi. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2 (2): 106-110, 1998           
 • Akman RY, Şenel MF, Kılıç S, Sargın S: Transrektal prostat biyopsisi profilaksisinde norfloksasin mi, sefotaksim mi? Yeni Tıp Dergisi 16 (1): 10-12, 1999           
 • Erol A, Akman Y: Spinal Kord travmasında Ürolojik yaklaşım. A. İ. B. Ü. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 1 (1): 87-99, 1999           
 • Çam HK, Akman Y, Şenel F, Erol A: Yüzeyel Mesane Tümörlerinin Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. A. İ. B. Ü. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 1 (2): 88-94, 1999           
 • Çam HK, Akman Y, Şenel F, Erol A: Üreter Alt Uç Taşlarında Tedavi: Üreteroskopi veya ESWL? A. İ. B. Ü. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2 (2): 49-55, 2000           
 • Akman RY, Çam HK, Şenel F, Erol A: Düzce’ de İlkokul Çağı Çocuklarda Enürezis Nokturna Prevalansı. Türk Üroloji Dergisi 27 (2): 179-183, 2001           
 • Akman Y, Çam K, Erol A: Alt üriner sistem yakınmaları ile başvuran hastalarda prostat kanseri erken tanısı ve hastaların yıllık takip protokolüne uyumu. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7 (3): 76-79, 2001.           
 • Kavak, A., A. H. Parlak, R. Y. Akman, N. Yeşildal, H. Anul, İ. Aydoğan, B. Çiçekci ve D. Kaya: Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda Hepatit B, C ve HIV Enfeksiyonları Açısından Bir Değerlendirme. Türkderm, 36, 272-275, 2002           
 • Çiçekçi B, Çam K, Akman Y, Erol A: Selim Prostat Hiperplazisinin medikal tedavisi: Güncel Yaklaşımlar. Sendrom, 10, 107-111, 2003           
 • Kayıkçı A, Çam K, Akman Y, Erol A: Selim Prostat Hiperplazisinde cerrahi tedavi seçenekleri. Sendrom, 11, 80-84, 2003           
 • Kayıkçı A, Çam K, Akman Y, Erol A: Erkek infertilitesini değerlendirmede semen analizinin özelikleri ve rolü. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 3, 35-38, 2002.           
 • Çam K, Çiçekçi B, Akman Y, Erol A: An eleven-year-old forgotten ureteral stent: a major dilemma in the management. Marmara Medical Journal, 15 (4), 256-257, 2002           
 • Demiraran, Y., R. Y. Akman, B. Kocaman ve A. Erol: Pediyatrik Üroloji Operasyonlarında Epidural Tramadol ve Morfinin Analjezik Etkinliğinin Karşılaştırılması. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10 (2), 71-75, 2003           
 • Kayıkçı A, Çam K, Akman Y, Erol A: Düzce ilinde ilköğretim çağındaki erkek çocuklarında yaşa göre ortalama testis volümleri ve penis uzunlukları. Türk Üroloji Dergisi, 31 (1), 79-81, 2005.           
 • Çam K, Kayıkçı A, Akman Y: Vezikoüreteral reflü tedavisinde subüreteral enjeksiyon tedavisinin etkinliğinin prospektif araştırılması. Düzce Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi 2007; 3: 20-25           
 • Akyüz O, Kayıkçı A, Çam K, Akman Y, Erol A: Tekrarlayan üriner system enfeksiyonları ile başvuran hastada emilemeyen sütür kullanılmasına bağlı mesane taşı. Yeni Üroloji Dergisi, 3 (1): 41-43, 2007          
 • Akman R. Y.: Ağrılı Mesane Sendromu / İnterstisiyel Sistit. Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Jinekoloji Obstetrik, Ürojinekoloji Özel Sayısı, 3 (48), 87-96, 2007           
 • Erol A, Tekin A, Çam H. K., Akman R. Y.: Tartışmalı Olgu:, Türk Üroloji Dergisi, 34 (1): 74-76, 2008           
 • Yüksel A, Akman RY.: Yeni Jenerasyon Fosfodiesteraz Tip 5 İnhibitörleri. Turkiye Klinikleri Journal of Urology Special Topics, 6. 2: 35-38, 2013.           
 • Akman R. Y., Yüksel A.: Spinal Kord Travmalı Erkeklerde Erektil Disfonksiyon. Turkiye Klinikleri Journal of Urology Special Topics, 6 (2), 79-83, 2013.           
 • Akman R. Y., ., Erdoğdu D. U., Başar M. M.: Yaşlanan Erkek ve Kadında Ürolojik ve Cinsel Sorunlar. Turkiye Klinikleri Journal of Physical Medicine Rehabilitation Special Topics, 6 (4), 50-62, 2013.           
 • Akman R. Y.: Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Botulinum Toksin ve Nöromodülasyon Journal of Turkish Society of Obstetrics and Gynecology 10. 1 (2013): 9-15.           
 • Köseoğlu H., Akman R. Y.: Transüretral Prostat Rezeksiyonunda Monopolar ve Bipolar Yöntemler. Bulletin of Urooncology, 14, 296-298, 2015.

Ulusal Bildiriler

 • Akbay E, Sarıtaş Ü, Akman Y, Boran M, Dalva İ, Gönenç F, Çetin S: Renal transplantasyon yapılmış hastalarda Hepatitis- C virüsü antikor prevalansı. X. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 19-22 Ekim 1993, Bursa           
 • Akman Y, Sargın SY, Şamlı M, Güneş Z, Yazıcıoğlu A, Çetin S: Prostatik obstrüksiyonlarda intra-üretral kateter kullanımı. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-5 Kasım 1994, Antalya           
 • Akman Y, Sargın SY, Özkan N, Dalva İ, Yazıcıoğlu A, Çetin S: Böbrek Kist Hidatiği: 13 vakanın retrospektif olarak incelenmesi. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-5 Kasım 1994, Antalya           
 • Erol A, Özgür S, Erol U, Özgür F, Akman Y, Özgüven V, Hazıroğlu R, Çetin S: Pediküllü Rektus ve Gracilis kas flepleri ile parsiyel mesane rekonstrüksiyonunu: köpekler üzerinde deneysel bir çalışma. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-5 Kasım 1994, Antalya           
 • Şamlı M, Türkseven F, Sargın S Y, Özdemir G, Akman Y, Akpınar L, Yazıcıoğlu A, Çetin S: Direk vizyon İnternal üretrotomi uygulanan 102 hastanın retrospektif değerlendirilmesi. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-5 Kasım 1994, Antalya           
 • Sargın S Y, Akman Y, Doruk E, Özdemir G, Yazıcıoğlu A, Çetin S: Vezikovajinal ve Üreterovajinal fistüller: 35 olgunun gözden geçirilmesi. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-5 Kasım 1994, Antalya           
 • Şenel MF, Akman RY, Arıkan Y, Gürdal M, Can C: Mesane rekonstrüksiyonında politetrafloroetilen (Gore-Tex) graft kullanımı. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Ulusal Deneysel Araştırma Kongresi, 1998, Kayseri
 • Arıkan Y, Şenel MF, Akman RY, Can C: Değişik anti-kanser ilaçlarının lokoregional uygulama sonrası barsak anastomozu üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Ulusal Deneysel Araştırma Kongresi, 1998, Kayseri           
 • Arıkan Y, Şenel MF, Akman RY, Can C: Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin, Proksikam ve Sisaprid’in intraabdominal adhezyon üzerindeki etkisi. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Ulusal Deneysel Araştırma Kongresi, 1998, Kayseri           
 • Akman RY, Şenel MF, Çimentepe E, Sağlam R: Türkiye’ de ilk Mobil ESWL Sistemi Uygulaması ve Sonuçları. 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 14-16 Mayıs 1998, Edirne           
 • Arıkan Y, Akman Y, Şenel F, Gürleyik E: İntraperitoneal Paclitaxel uygulamasının kolon anastomozu üzerindeki etkisi. 3. Uludağ Onkoloji Sempozyumu, 29-31 Ekim 1998, Bursa           
 • Akman Y, Şenel F, Çiçekçi B, Kayıkçı A, Erol A: Düzce ve yöresindeki Enüresis Noktürna prevalansı ve etki eden faktörler. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 13-15 Ekim 1999, Gaziantep           
 • Çam K, Akman Y, Çiçekci B, Şenel FM, Erol A: Üreter alt uç taşlarında ESWL nin yeri. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran 2000, İstanbul           
 • Çam K, Akman Y, Kayıkçı A, Şenel FM, Erol A: Alt kaliks taşlarında ESWL’ nin Etkinliği. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran 2000, İstanbul           
 • Çam K, Şenel FM, Akman Y, Çiçekci B,, Erol A: Alt Üriner Sistem Yakınmalarının Değerlendirilmesinde I-PSS Formunun Anlaşılırlığının Araştırılması. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran 2000, İstanbul
 • Çam K, Akman Y, Kayıkçı A, Şenel FM, Erol A: Benign Prostat Hiperplazisinin Medikal Tedavisinde Doksazosinin Kısa Dönem Subjektif Etkinliği. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim 2000, İzmir           
 • Çam K, Akman Y, Kayıkçı A, Şenel FM, Erol A: Alt Üriner Sistem Yakınmalarının Değerlendirilmesinde IPSS Formunun Hekim veya Hasta Tarafından Doldurulmasının Karşılaştırılması. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim 2000, İzmir           
 • Çam K, Akman Y, Kayıkçı A, Şenel FM, Erol A: Alt Üriner Sistem Yakınmaları ile Başvuran Hastalarda Prostat Kanseri Erken Tanısı ve Hastaların Yıllık Takip Protokolüne Uyumu. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim 2000, İzmir           
 • Çam K, Şenel FM, Akman Y, Kayıkçı A, Erol A: Alt Üriner Sistem Yakınmalarının Değerlendirilmesinde IPSS Formunun Anlaşılırlığının ve Kısaltılmış Modelinin Etkinliğinin İncelenmesi. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim 2000, İzmir           
 • Kayıkçı A, Çam K, Akman Y, Şenel FM, Erol A: Transüretral Cerrahide Antibiyotik Profilaksisi. 1. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, 11-14 Ekim 2001, Antalya           
 • Çiçekçi B, Çam K, Akman Y, Şenel FM, Erol A: Prostat Biyopsisinde Oral ve Parenteral Antibiyotik Profilaksisinin Karşılaştırılması. 1. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, 11-14 Ekim 2001, Antalya          
 • Balbay O, Arbak P, Akman Y, Çam K, Alper M, Erbaş M: Kronik böbrek yetersizliği ile birlikte izole tüberküloz orşit olgusu. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran, 2001, İzmir.           
 • Akman Y, Çam K, Kayıkçı A, Erol A: Noktürnal enürezis epidemiyolojisinde depremin etkileri. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim, 2002, Antalya.           
 • Çam K, Akman Y, Akyüz O, Gezgin Y, Erol A: Semptom skor ve üroflovmetri parametrelerinin infravezikal obstrüksiyon tanısında etkinliği. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim, 2002, Antalya.           
 • Çam K, Akman Y, Kayıkçı A, Erol A: Basit endoürolojik girişimlerde antibiyotik profilaksisinin gerekliliğinin prospektif araştırılması. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim, 2002, Antalya.           
 • Demiraran, Y., R. Y. Akman, B. Kocaman, A. Kayıkçı ve A. Erol, “ Çocuklarda, Tek Doz Epidural Tramadol ve Morfinin Postoperatif Analjezik Etkinliği, ” 17. Ulusal Üroloji Kongresi. s. 84, 5-10 Ekim, Antalya, 2002.           
 • Şimşek, E., N. Koloğlu, Y. Akman, A. Şafak, “ Üriner Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Tanısal Tarama Testleri ve Görüntüleme yöntemlerinin Karşılaştırılması, ” 17. Ulusal Üroloji Kongresi. s. 85, 5-10 Ekim, Antalya, 2002.           
 • Kavak, A., A. H. Parlak, R. Y. Akman, N. Yeşildal, H. Anul ve D. Kaya, “ Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda Hepatit B, C ve HIV Enfeksiyonları Açısından Bir Değerlendirme, ” 17. Ulusal Üroloji Kongresi. s. 91, 5-10 Ekim, Antalya, 2002.           
 • Çam K, Çiçekçi B, Günen A, Kayıkçı A, Akyüz O, Akman Y, Erol A: Benign prostst hiperplazine bağlı infravezikal obstrüksiyonda mesane biyopsisinde elektron ve ışık mikroskopisi ile saptanan histolojik değişikliklerin ve klinik parametrelerin histolojik evreyi belirlemedeki rolünün araştırılması. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, 2004, Antalya           
 • Kayıkçı A, Akman Y, Çam K, Akyüz O, Erol A: Düzce ilinde ilköğretim çağındaki erkek çocuklarında yaşa göre ortalama testis volümleri ve penis uzunlukları. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, 2004, Antalya           
 • Kayıkçı A, Akman Y, Yıldıray G, Çam K, Akyüz O, Erol A: Düzce ilinde ilköğretim çağındaki erkek çocuklarında dış genital organ anomalileri oranları. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, 2004, Antalya          
 • Kayıkçı A, Akyüz O, Çam K, Akman Y, Erol A: 12 kadran transrektal prostat biyopsisi uygulamasında tek doz parenteral antibiyotik profilaksisinin etkinliğinin prospektif olarak araştırılması. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, 2004, Antalya           
 • Akyüz O, Çam K, Uzun Ö, Kayıkçı A, Sılan C, Akman Y, Erol A: Ratlarda yaşlanmanın mesane fonksiyonları üzerinde oluşturdukları değişikliklerin incelenmesi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran, 2006, Antalya           
 • Gezgin Y, Kayıkçı A, Akman Y, Çam K, Erol A: Hemodiyaliz hastalarında alt üriner sistemin değerlendirilmesi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran, 2006, Antalya           
 • Memik Ö, Şener M, Çam K, Kayıkçı A, Akman Y, Erol A: Transrektal ultrsonografi eşliğinde yapılan 12 kor prostat biyopsilerinde periprostatik ve intraprostatik lokal anestezi uygulamalarının etkinliğinin araştırılması. 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 9-12 Eylül, Çeşme-İzmir, 2007.           
 • Akman RY, Coşkun Çelik E, Köse P, Demirtaş M: Omurilik yaralanmalı erkeklerde cinsel aktivite ve cinsel işlev bozukluğunun değerlendirilmesi. II. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi. 4-7 Kasım 2010 
 • Ankara.Coşkun Çelik E, Akman RY, Köse P, Demirtaş M: Omurilik yaralanmalı bayan hastaların cinsel sorunlarının tesbiti ve bilgi düzeyleri. II. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi. 4-7 Kasım 2010 Ankara.           
 • Köseoğlu H, Özdemir F, Akman Y, Buyru N.; Yüzeyel Mesane Kanseri ve MEFV Gen Değişimleri. I. Moleküler Üroloji Toplantısı (Üroonkoloji Derneği): İstanbul; 27/10/2014           
 • Akman Y, Özülgen İ, Köseoğlu H, Şen E, Özkardeş H.; Yetmiş beş yaş ve üzeri hastalarda prostat biyopsisi, prostat kanserinin klinikopatolojik özellikleri. 11. Üroonkoloji Kongresi: Antalya; 06/11/2013 - 10/11/2013

Uluslararası Bildiriler

 • Karademir K, Akman Y: Is there any relationship between venous diseases? 1st Congress of Balkan Military Medical Committee, May 6-8, 1996, Istanbul           
 • Akman Y, Liu W, Li Y, Baskin LS: Penile Anatomy Under the Pubic Arch: Reconstructive Implications. American Academy of Pediatrics Annual Meeting, October 28-29, 2000, Chicago, IL, USA           
 • Baskin LS, Liu W, Li Y, Kim KS, Akman Y, Hayward SW, Cunha GR: FGF-10 Gene Disruption Results in Hypospadias. American Academy of Pediatrics Annual Meeting, October 28-29, 2000, Chicago, IL, USA
 • Orhan, Z., M. Alper, O. Yavuz, Y. Akman ve A. Yalçıner, “ ESWT Application in Tendon Healing, ” 5 th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, Rhodes-Greece, 120, 2001.           
 • Şimşek, E., N. Koloğlu, T. Yavuz, Y. Akman, A. Şafak ve K. Kocabay, “ Comparison Between the Diagnostic Screening Tests and Imaging Studies for Urinary Tract Infections (UTIS) in Children, ” 6 th International Congress of Tropical Pediatrics, Ankara, Turkey, 158, 2002.           
 • Çam K, Akman Y, Kayıkçı A, Çiçekçi B, Erol A: Prospective evaluation of the efficiency of antibiotic prophylaxis in simple endourological procedures. 19. Congress of the European Association of Urology, 2004, Viyana.           
 • Çam K, Kayıkçı A, Akyüz A, Akman Y, Erol A: Prospective assesment of the role of single dose parenteral antibiotic prophylaxis in transrectal prostate biopsies with 12 core sampling: Does double-sextant sampling increase infective complications? 20. Congress of the European Association of Urology, 2005, İstanbul.           
 • Memik O, Sener M, Cam K, Kayıkci A, Akman Y, Erol A: Evaluation of the efficacy of periprostatic and intraprostatic local anasthesia in 12-core transrectal ultrasonography guided prostate biopsies. EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting, 19-20 October, Antalya, 2007.           
 • Comingle C, Demiralay E, Yüksel A, Akman Y, Özdemir H: Mixed epithelial and stromal tumor of the kidney. Intercongress Meeting of the European Society of Pathology. 31 August- 3 September 2010, Krakow, Poland.           
 • Comingle C, Yüksel A, Demiralay E, Akman Y, Özdemir H: Bilateral malignant Leydig cell tumor with unilateral undescended testis and multiple metastases. Intercongress Meeting of the European Society of Pathology. 31 August- 3 September 2010, Krakow, Poland.           
 • Çelik E. C., Akman R. Y, Karataş M.: Sexual problems of women with spinal cord injury. Oct 2012 • European Urology Supplements

Hekim.Net

Close