HekimSözlük
Enson HekimSözlük Girişleri (Galleri Görünümü)
25-36
Alfabetik Sıralama
? . 1 2 3 4 A B Ç D E F G H İ J K L M N O P Q R S T Ü V W Y Z 😂


2

Hastanın ayaklarında ve ayak bileklerinde ödem oluşur; parmakla bastırılınca bir süre çukur (gode) kalır. En önemli bulgusu pozitif venöz dolgunluktur; el, ayak ve yüzde morarmalar (siyanoz), hazımsızlık ve iştahsızlık görülür. Nedeni, cor pulmonale olarak adlandırılan ve temelinde akciğerler ile ilgili sonunların bulunduğu klinik tablodur. Uzun süren sağ kalp yetmezliklerine bir süre sonra sol kalp yetmezliği de eklenir ve konjestif kalp yetmezliği süreci başlar.Sağ kalp yetmezliğinin nedenleri: Sol kalp yetmezliği, Kronik pulmoner hipertansiyon. Sağ kalp yetmezliğine özgü bulgular: Sağ kalp dilatasyonu ve hipertrofisi (kardiyomyopati); Karaciğerde kronik pasif konjesyon, santral nekroz, ka
2000 YILLIK EKMEK
İtalya'daki Vezüv Yanardağı'nın tarihteki en büyük patlaması sırasında yok olan Pompei şehrinde bulunan ve kömürleşerek ilk günkü şeklini koruyan ekmek, neredeyse 2 bin yıllık.Vezüv Yanardağı, MS 79 yılındaki patlamasıyla Pompei, Herculaneum ve Stabia kentlerini haritadan silmişti. Hala aktif olan bu yanardağ, 1944 yılından bu yana suskun.Yanardağ patlaması sırasında kömürleşmiş bütün bir ekmek, günümüzde hâlâ ilk halini koruyor. Ekmek, Napoli'deki Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde koruma altında tutuluyor.Ekmeğin üzerinde parçalara bölünmesi için konulmuş işaretler bile bugün hâlâ aynı şekilde duruyor. Kömürleşen bu ekmek, gıdalar gibi bozulabilen nesneler için benzersiz bir arkeolojik kaynak ola
Hepatit C virusu (HCV), Choo ve ark. tarafından 1989 yılında rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak non-A, non-B hepatitine (NANBH) neden olan etkenlerden biri olarak tanımlanmıştır . Tüm dünyada yaygın olarak görülen HCV enfeksiyonu ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda %0.01-%6 arasında değişen seropozitiflik oranları bildirilmektedir . Yapılan serolojik çalışmalarda HBVnin neden olduğu posttransfüzyon (PT) hepatitleri dışında kalan PT-NANB hepatitlerinin %90ına yakın bir kısmından HCVnin sorumlu olduğu görülmüştür . Ülkemizde yapılan çalışmalarda da, sağlıklı kişiler veya kan donörlerinde %0.2 ile %1.8 arasında değişen anti-HCV pozitifliği bildirilmektedir . Bu virus biyolojik ve molek


3

En büyük engel nefrettir çünkü sevgi engelleri aşan en etkili duygudur. Diyeceğim o ki günümüzün ve geleceğin sağlık çalışan ve adayları engelleri kaldırmak  için durmayın; bu çaba yeterli olacaktır en azından yüzleri güldürmeye, engellerin kaldırmanın zor olmadığına, en büyük engelleri kendimizin oluşturduğunu anlamamıza... Engel değil destek olun
Primum nihil nocere. (Önce zarar verme )
Üçüncü ekstremite derivasyonu kaydedilirken, EKGnin negatif ucunun sol kola, pozitif ucunun sol bacaga baglanmasıyla oluşan EKG ölçüm tekniğidir.
3) Konjestif Kalp Yetmezliği
Sağ ve sol kalp yetersizliği bir arada olduğu zaman görülür. Nedeni aort veya mitral kapaklarının patolojisi, mitral stenoz, KOAH, akciğer tromboembolizmi, romatizma ve tiroid hastalıklarıdır.Kaynak:https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Kalp_yetmezliği


4

4 renk teoremi
Bu teorem şunu söylüyor : sonsuz sayıda bölgeden oluşan bir harita da birbirine komşu olan bölgeler (sonsuz sayıda noktada) farklı renge boyamak üzere bu işlemleri en fazla 4 farklı renk kullanarak yapılabilir...   Bu teoremi ilk defa 1852'de Francis Guthrie atmıştır lakin günümüze kadar matematiksel bir ispatı bulunamamıştır ama dünya da ilk defa bilgisayar yazılımlı bir yapıyla teorem doğrulanmış ( ama matematiksel ispatı yapılamamış)..!    #tbt
Primum utilis esse.  ( önce yararlı olunuz. )
Diyarbakır merkez Sur İlçe Müftüsü Dr. Hasan Yakut, İslam dinindeki 40'ların hikmetlerini araştırdı. Ayet ve hadisler ile yaşanan büyük mucize olaylarından yararlanarak "40x40'ın Hikmetleri" isimli bir cep kitabı hazırladı.İŞTE 40X40'IN HİKMETLERİ- Hz Adem'in hamuru 40 gün bekletilmiş- Allah Hz. Adem'i yarattıktan 40 yıl sonra göklere çıkartmış- Deccal'in dünyada kalma süresi 40 gündür- Hz. Nuh'un gemisinde 40 erkek 40 kadın ve 40 hayvan vardı- Gemi tufandan 40 gün sonra Cudi dağına oturdu- Şafi mezhebinde Cuma namazının şartlarından biri namazı kılanların 40 kişi olmasıdır- Ali Baba ve 40 haramiler- Hz. Adem hayattayken Allah, Hz. Havva'ya 40 öz evlat vermiştir- Müslümanların sayısı 40'ı bu


A

 FGD1 geninin dokuz yeni mutasyonunun klinik güncellemesi ve raporu;Bugüne kadar 20 farklı mutasyon bildirilmiştir, ancak moleküler olarak doğrulanmış AAS'li hastalar hakkında çok az fenotipik veri mevcuttur. Bu çalışmada, klinik olarak şüpheli AAS tanısı olan 60 Avrupalı hastadan oluşan bir kohortta FGD1 genindeki mutasyonlar için tarama deneyimimizi bildiriyoruz. Üç yanlış anlamlı mutasyon (p.R402Q; p.S558W; p.K748E), dört kesilmiş mutasyon (p.Y530X; p.R656X; c.806delC; c.1620delC), bir çerçeve içi silme (c.2020_2022delGAG) ve bildirilen ilk ekleme bölgesi mutasyonu (c.1935 + 3A> C). Üç bağımsız ailede tekrarlayan bir mutasyon (p.R656X) tespit edildi. Mutasyonların tipi ve konumu ile kl
Ab­dul­lah Bi­ra­der­le­r ...
Ab­dul­lah Bi­ra­der­le­r ...Ast­za­vur Hü­müz­yan II. Ab­dül­ha­mi­t'in ba­ba­sı Ab­dül­me­cit dö­ne­min­de mü­ba­ya­cı­ba­şı idi.Se­vi­len bi­riy­di.Müs­lü­man ol­ma­sı tek­lif edil­di.Ka­bul et­ti...Os­man­lı'da­ki ne­re­dey­se tüm dön­me­ler gi­bi, “Al­la­h'ın kulu” an­la­mı­na ge­len “Ab­dul­la­h” adı­nı al­dı.Os­man­lı fo­toğ­raf ta­ri­hi­ne dam­ga vu­ra­cak “Ab­dul­lah Fre­re­s” ya­ni Türk­çe­siy­le, “Ab­dul­lah Bi­ra­der­le­r” adı böy­le doğ­du.Vic­hen (1820-1902), Hov­sep (1830-1908) ve Ke­vork Hü­müz­yan (1839-1918) ad­lı üç kar­deş “Ab­dul­lah Bi­ra­der­le­r” ola­rak de­de­le­ri sa­ye­sin­de iyi eği­tim al­dı­lar...Vic­hen, sa­ray res­sa­mıy­dı.Ke­vork, Ve­ne­di­k'te­ki Mu­rad Rap

Hekim.Net

Close